Je bent NiX waard, je wilt NiX, je geeft om NiX en je kunt van NiX genieten?
Welkom !! 


NiXenMeeR NiX
 

facebook nixenmeer live muziek         twitter nixenmeer enschede         google + nixenmeer enschede            googlemaps nixenmeer enschede          NiX op youtube        watsup nix          telegramnix
 

live muziekstage enschede

Belangrijk : om de laatste versie te zien van deze pagina klik hier !
 Important : make sure you see the latest version of this page by clicking here !  
 

tickets nixenmeerticketswap

    Nixtiek mysniks 

livemusic enschede
Erja Lyytinen
 
livepodium enschede
Sam "Bluzman" Taylor

De Tor Enschede
Charlie Sayles

jazzcafe de tor
Finis Tasby

jazzclub de tor
Matt Anderson

 

 

For nix deutsch see below.......

music enschede

gipsy enschederock music enschede

LET OP: voor de meeste evenementen is reserveren
NIET mogelijk, hiervoor dien je tickets te bestellen in onze ticketshop!

In de nix agenda livemuziek enschede staat dan onder
het evenement het volgende logo:

                                                   
Tickets

of scan de QR-code Presale tickets, The NiX Ticketshop                  

Indien een evenement op een zondagmiddag gaat plaatsvinden is voorverkoop tickets tot 10.00 uur op de dag van het optreden mogelijk.
Indien een evenement in de avond gaat plaatsvinden is voorverkoop tickets tot 14.00 uur op de dag van het optreden mogelijk.

Indien niet voortijdig uitverkocht middels voorverkoop dan zijn er kaartjes verkrijgbaar aan de kassa vanaf Zaal open tijd, deze zijn echter wel iets duurder. Zaal open tijd staat altijd onder het evenement in de agenda. Indien een concert voortijdig middels voorverkoop uitverkocht is laten we dit weten op de Agenda pagina.

Aangegeven ticketprijzen zijn exclusief servicekosten. Deze kosten zijn maximaal € 0,79 Servicekosten + Transactiekosten (meest gebruikt : iDeal € 0,35)
 

Tickets zijn niet perse persoonlijk, je kunt ook tickets voor een ander kopen of zelfs weggeven. Je (de koper) krijgt een email inclusief de ticket(s) toegestuurd na betaling, alle gekochte tickets staan in die mail.

5 tickets gekocht? Dan staan er ook 5 tickets in die mail!
Heb je meerdere tickets gekocht?
Zorg dan dat je ook gezamenlijk aan de kassa verschijnt voor de show!
 
Elk ticket is uniek, d.w.z. dat ze een unieke code bevatten die slechts 1 x gebruikt kan worden.
Wees dus zuinig op jou(w) ticket(s) want 1x aan de kassa gescand zijn ze daarna niet meer te gebruiken (om kopiëren te voorkomen).
Tickets kun je aan de kassa aanbieden in papiervorm (geprint) maar ook via je telefoon wat we veel liever hebben ivm overbodig printwerk op papier!

Gekochte tickets worden door ons niet retour genomen, tenzij de show definitief vervalt.
Wij zullen altijd eerst proberen om samen met de artiesten een vervangende datum te zoeken, de tickets blijven dan geldig voor de nieuwe datum.

Mocht je, om welke reden dan ook, toch je kaartjes willen (door)verkopen dan is TicketSwap wellicht een veilige optie. Heb je geen kaartjes kunnen kopen (te laat of iets dergelijks) dan kun je bij TicketSwap ook zoeken of er wellicht kaartjes worden aangeboden. Moge duidelijk zijn dat e.a. buiten onze verantwoordelijkheid valt.

ticketswap nix

band enschede

niks enschede liveenschede
Dit is slechts voor enkele evenementen mogelijk, zie bovenstaand.
Mochten we wel werken met reserveringen dan onderstaand de spelregels :

Het is heel eenvoudig, stuur een mailtje naar
info@nixenmeer.nl

Geef in het onderwerpveld van dit mailtje aan om welk optreden het gaat. Zet in het mailtje om hoeveel kaartjes het gaat en klaar is.........

De kaartjes liggen klaar aan de kassa voor jou en staan op naam van diegene die de reserveringsmail heeft gestuurd. Betaling doe je dan het liefst gepast contant bij het afhalen en wel tegen de entreeprijs aangegeven in de Agenda met Entree via reserveren €.......
Heb je niet gereserveerd dan betaal je aan de deur
Kaartjes aan de deur, dus niet gereserveerd, en indien niet voortijdig uitverkocht € .......... Je ziet, reserveren loont !!

Je moet de kaartjes echter wel uiterlijk 30 minuten nadat de
zaal open is (zoals aangegeven in de
nixagenda live muziek
en ook in het hieronder staand in het overzicht Openingstijden) hebben afgehaald daar deze anders weer de reguliere verkoop in gaan.

Belangrijk is ook dat mocht jij, of iemand van de groep, uiteindelijk om welke reden dan ook niet kunnen komen dat je ons hiervan op de hoogte brengt. Kwestie van wederzijds begrip en respect.
Wel reserveren maar niet op komen dagen zonder bericht aan ons zal resulteren in blacklisten van het emailadres van de reserveerder!

NOTE :
Indien een optreden op voorhand middels de voorverkoop of reserveringslijst is uitverkocht melden we dit met een bericht op onze website. Losse kaartaankoop aan de kassa tijdens optredens is altijd mogelijk, wel tegen een hogere entreeprijs, mits voornoemd bericht geplaatst is op onze website of blijkt dat de som van
internet-, reserveringslijst en losse- kaartverkoop gelijk is aan het maximum aantal toegestane bezoekers.


ENTREE prijzen :
We hanteren 2 Entree prijzen zoals weergegeven in de
Agenda onder het evenement :

 • Entree via reserveren €......
  Entree ligt hier lager dan kaartjes aan deur kopen zonder reserveren. Nogmaals je ziet, reserveren loont !!

 • Kaartjes aan de deur, dus niet gereserveerd, en indien niet voortijdig uitverkocht € ..........
  Entree ligt hier hoger omdat we graag mensen belonen voor hun vertrouwen, dus ons advies is.....juist RESERVEREN !

Wij kennen geen servicekosten behalve mbt ticketvoorverkoop!!

live enschede

nix english 

NOTE : for some shows its not possible to reserve tickets. These tickets will be in pre-sale.
In our nixagenda livemusic enschede  you'll see
                   the following link:
                                                     Tikkets

or scan the QR-code Presale tickets, The NiX Ticketshop                   

Presale of tickets if the show is on a Sunday is possible till 10.00 hours on the date of the event. If the show is in the evening presale tickets are on offer till 14.00 hours on the date of the event. If not sold out prematurely, tickets are available at the box office from Theater opens time, but these are slightly more expensive. If a concert is sold out prematurely through pre-sales, we will let you know on the Agenda page.

Indicated ticket prices are exclusive of service costs. These costs are a maximum of € 0.79 Service costs + Transaction costs (most commonly used: iDeal € 0.35)

Tickets are not necessarily personal, you can also buy tickets for someone else or even give them away. You (the buyer) will receive an email including the ticket(s) after payment, all purchased tickets are included in that email.

Bought 5 tickets? Then there will also be 5 tickets in that email!
Have you bought multiple tickets?
Then make sure you also appear together at the box office for the show!

Each ticket is unique, i.e. they contain a unique code that can only be used once. So be careful with your ticket(s) because once scanned at the cash register, they can no longer be used (to prevent copying).
You can offer tickets at the box office in paper form (printed) but also via your telephone, which we much prefer because of unnecessary printing on paper!

Purchased tickets will not be returned by us, unless the show is definitively cancelled.
We will always first try to find a replacement date together with the artists, the tickets will then remain valid for the new date.

If, for whatever reason, you still want to (re)sell your tickets, TicketSwap may be a safe option. If you have not been able to buy tickets (too late or something like that), you can also search at TicketSwap to see if tickets are being offered. Let it be clear that this is beyond our responsibility.

ticketswap nix

party enschede

liveenschede rock enschede

This is not possible for most events, see above.
If we do work with reservations, the rules are below:

Just sent a email to info@nixenmeer.nl and put in the Subject field the name of the band or artist you want to see. Tell us for how many people the reservation is and we put that in the books under your name (sender).

Tickets will stay on the reservation list till a half hour after doors open of the club (stated in our nix agenda livemusic enschede and below next to Zaal open / Theater opens : ). If the tickets are not collected and paid by you by that time they will be sold. So you got a half hour starting from doors open to pay (preferably cash) and collect your tickets.

If for any reason you or one or even more of your party has to cancel we sure would appreciate that you let us know asap so we can sell the ticket(s) again. Thanks for understanding! Making a reservation but not showing up without notifying us will result in blacklisting of the reserver's email address!

NOTE :
If a performance is sold out in advance through the presale or reservation list, we will report this with a message on our website. Single ticket purchase at the box office during performances is always possible, but for a higher admission price, provided that the aforementioned notice has been placed on our website or that the sum of internet, reservation list and single ticket sales is equal to the maximum number of visitors allowed.

Entrance prices :
We use 2 Entrance prices as shown in the Agenda under the event :

 • Entrance via reservation €......
  Entrance is lower here than buying tickets at the door without reservation. Once again you see, reservations pays off!!

 • Tickets at the door, so not reserved, and if not sold out prematurely € ..........
  Entrance is higher here because we like to reward people for their trust, so our advice is ..... right ! RESERVATION!

We have no service costs except for ticket presale!!

 
swing enschede

country enschedejazz enschede

DoordeweekseDageN (During the week) :

Toegangspoort open tot / Entrance gate open till : 21.00 uur
Zaal open / Theater opens : 20.00 uur
Aanvang optredens / Start shows : 20.30 uur
Sluiting / Close : 23.30 uur

Vrijdag- en Zaterdag (Fridays and Saturdays) :

Toegangspoort open tot / Entrance gate open till : 21.00 uur
Zaal open / Theater opens : 20.00 uur
Aanvang optredens / Start shows : 20.45 uur
Sluiting / Close : 24.00 uur

Zondagmiddag (Sundays) :

Toegangspoort open tot / Entrance gate open till : 17.00 uur
Zaal open / Theater opens : 15.00 uur
Aanvang optredens / Start shows : 15.45 uur
Sluiting / Close : 19.30 uur

dance enschede

blues enschede  soul enschede

En waar gaan de shows plaatsvinden?
Hou svp rekening met de openingstijden van de poort zoals hierboven aangegeven.
Regeltjes mbt jouw voertuig kun je hier vinden
Parkeren
 

Mystiek Theater Enschede     googlemaps nixenmeer enschede
Mystiek Theater
Spinnerij Oosterveld
Rigtersbleek Zandvoort 10
7521 BE Enschede

And where are the shows?
Please be aware of the times note Entrance gate open till as shown above.
For parking policy vehicle see
Parkeren

Wo finden die shows statt?
Bitte beachten Sie die Öffnungszeiten. Das
Entrance gate open till ist wie oben angegeben geöffnet biss....
Parkrichtlinien für Fahrzeuge finden Sie unter Parkeren

 

Overnachten voor de best beschikbare prijzen
UPark hotel voor bluezy nights

 

Meer info? More info?
Kijk hier eens........check here.......soulmuziek enschede

 

nix agenda live muziek   Wat is er te doen bij NiXenMeeR???
Alle info over openbare evenementen kun je hier vinden.
 
   

www.nixenmeer.nl